โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

กิจกรรมงานวันอาเซียน

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ นางสมพร แสวงดี รองผู้อำนวยโรงเรียนชลกันยานุกุูล แสนสุข เป็นประธานเปิดงานวันอาเซียน การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบอาเซียน โดยได้ดำเนินงานตามโครงการ การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ซึงโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสื่อการเรียนรู้กับประชาคมอาเซียน มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเวียน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กี่ยวกับประชาคมอาเซียนพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับ ASEN CURRICULUM SOURCEBOOK จัดสัปดาห์วันอาเซียน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสอนโดยการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน จัดให้มี่มุมอาเซียน หรือศูนย์อาเซียนศึกษา เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับประชาชนรอบรั้วโรงเรียน

<<คลิกดูภาพที่นี่>>