โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 

การประเมินโรงเรียนต้นแบบอาเซียน

 วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะผู้ประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ มาประเมินการดำเนินงานโครงการโรงเรียนต้นแบบอาเซียน ของโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข โดยมี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครูทั้ง ๘ กลุ่มสาระมาร่วมกันต้อนรับ ณ ห้องพรหมจริยาธิมุตต์ เวลา ๙.๐๐ น.

 

<<คลิกดูภาพที่นี่>>


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์