โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

7 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจินต์ จรูญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข คณะครูและบคุลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและส่งผู้อำนวยการสุพัฒน์ จิรัสคามิน ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพนัสพิยาคาร
- 5 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจินต์ จรูญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข คณะครูและบคุลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและส่งรองณัฏฐกานต์ โกจันทึก ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล
- 2 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจินต์ จรูญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข กล่าวต้อนรับนักเรียนที่เข้าแข่งทักษะทางวัชาการ ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ  เพื่อเป็นตัวแทน สพม.18 เขต 1ไปการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เขตภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 25 -27 ธันวาคม 2561"
-25 ตุลาคม 2561 รด.จิตอาสาโรงเรียนแสนสุข ร่วมกิจกรรมกับชุมชน
- 11 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการสุพัฒน์ จิรัสคามิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ " log book for teacher"
- 30 กันยายน 2561 "กษิณาลัย ด้วยใจผูกพัน ปี 2561" เกษียณอายุราชการ 5 ท่าน ครูพิชิต กลิ่นทอง ครูนันทา ผลบุญ ครูสมพร ดอกไม้คลี่ ครูเกตุแก้ว พันธนะวาทิน ครูจิลาวัลย์ สัญญาวิรัตน์