โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

แบบฟอร์มต่างๆของโรงเรียน

-แบบฟอร์มปกแผนการสอนและหัวแบบแผนการเรียน

แบบสรุปผลการเรียนรายวิชา (ปพ.5)
แบบสรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ปพ.5)

-หนังสือจากสพม.18 ขั้นตอนการขออนุญาตไปราชการ
-แบบฟอร์ม บค_01
-แบบฟอร์ม บค_02
-แบบฟอร์ม บค_03

 

 แบบฟอร์มต่างๆของโรงเรียน

-ตราสัญลักษณ์โรงเรียนแสนสุข

 -แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)

 -แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา

 -แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชาของกลุ่มสาระ

-หลักสูตรสถานศึกษา

แบบฟอร์มเอกสารคูปองครู

- แบบฟอร์มแผนการสอน

 -แบบฟฟอร์มหัวข้อสอบ

-แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน