โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์


แนะแนวการศึกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ครูสมพร ดอกไม้คลี่หัวหน้าฝ่ายแนะแนวโรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับคณะแนวการศึกษจากมหาลัยศรีปทุม ชลบุรี มาให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ณ ห้องประชุมโพทะเล
 

 

 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์