โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 


แนะแนวการศึกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ครูสมพร ดอกไม้คลี่หัวหน้าฝ่ายแนะแนวโรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับคณะแนวการศึกษจากมหาลัยศรีปทุม ชลบุรี มาให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ณ ห้องประชุมโพทะเล