โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข ครูยุวดี ตุลารัตนพงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนแสนสุข สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ คณะครูโรงเรียนแสนสุข นำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ และจุดเน้นการเป็นพลเมืองดีของชาติไทย ๕ ประการ มีนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๖๙ คน ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วัดเขาแตงอ่อน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในการเข้าค่ายครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระอธิการสมคิด ปัญญาวุโธ เจ้าอาวาสวัดเขาแตงอ่อน อบรมสั่งสอนคุณธรรม จริยธรรม การนั่งสมาธิ สวดมนต์ เจริญภาวนาเดินจงกลม ดูวีดีทัศน์ธรรมะ ได้ผลบุญกันทั่วหน้า สาธุๆกับกิจกรรมดีๆ