โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานวัดบางเป้ง ๓-๖ มกราคม ๒๕๕๘

โรงเรียนแสนสุขส่งคณะครูร่วมงานวัดบางเป้งเป็นประจำทุกปี โดยรับผิดชอบละครรำแก้บน สั่งตรงมาจากแปดริ้ววัดโสธร เป็นละครรำ"พรพิทักษ์ลูกโสธร"ที่รำแก้บนได้ สวยงามคณะหนึ่ง และมีชุดการแสดงหลายชุด เช่น พม่ารำขวาน ฉุยฉาย ฯ