โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

คำสั่งโรงเรียน

ปฏิทินโรงเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานคอมพิวเตอร์

โครงการทำบุญตักบาตรวันพระ

๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ วันพระ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมนิมนต์พระสงห์จากวัดบางเป้งมารับบาตรจากคณะครูนักเรียนตามโครงการทำบุญตักบาตรวันพระ
 

 

 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์