โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 
อบรมเกี่ยวกับเพศศึกษา

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สาธารณสุขเทศบาลตำบลแสนสุข และยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนแสนสุข จัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์