โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 
อบรมเกี่ยวกับเพศศึกษา

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สาธารณสุขเทศบาลตำบลแสนสุข และยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนแสนสุข จัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น