โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 
เลือกตั้งประธานนักเรียนปี๒๕๕๘

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดเลือกตั้งประธานนักเรียนปี๒๕๕๘ มีทีมผู้สมัคร ๕ ทีม ผู้ที่ได้รับเลือกได้แก้ทีมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี นำเครื่องลงคะแนนอัตโนมัติมาใช้สะดวกรวดเร็ว แม่นย่ำ เป็นระบบคอมพิวเตอร์ โรงเรียนแสนสุข ขอขอบคุณสำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี
 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์