โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

การอบรมเยาวชนพิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลแสนสุข จัดการอบรมเยาวชนพิทักษ์ทะเลและชายฝั่งให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ณ ห้องประชุมโพทะเล เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล หาดบางแสน ซึ่งโรงเรียนของเราทำกิจกรรมกับเทศบาลแสนสุขมาตลอด เช่น เก็บขยะชายหาดบางแสน