โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

การอบรมเยาวชนพิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลแสนสุข จัดการอบรมเยาวชนพิทักษ์ทะเลและชายฝั่งให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ณ ห้องประชุมโพทะเล เกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล หาดบางแสน ซึ่งโรงเรียนของเราทำกิจกรรมกับเทศบาลแสนสุขมาตลอด เช่น เก็บขยะชายหาดบางแสน

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์