โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 


นิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยบรูพาครบกำหนดฝึกสอน

ภาพบรรยากาศหัวหน้านิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยบรูพากล่าวความรู้สึกเมื่อครบกำหนดการฝึกสอนจบลง ณ โรงเรียนแสนสุข โรงเรียนแสนสุขขอบใจ นิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยบรูพาทุกคนที่มาสอนนักเรียนโรงแสนสุข ให้มีความรู้ ขอให้ทุกท่านโชคเอทุกคนหวังว่าทุกคน คงให้รับประสบการณ์ที่ดี ไปใช้ในอนาคตสำหรับการเป็นครูที่ดี
 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์