โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา ๒๕๕๗ ชั้นม.๓ ม.๖

 นายประพณณ์ศักดิ์ ออมทรัพย์ เป็นประธานงานปัจฉินนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ที่สำเร็จการศึกษา และแสดงความยินดีกับเพื่อนครู รองกาญจนา ที่สอบได้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.บุญเกิด กลมทุกสิ่ง นางณัฐกานต์ โคจันทึก นายสิปปกร วินิจฉัย สอบได้่เป็นรองผู้อำนวยการ นับว่าการสอบสู่ตำแหน่งสายบริหารโรงเรียนแสนสุข สอบได้มากที่สุดในเขต สพม.๑๘ มีจำนวน ๔ ท่านด้วยกัน นอกจากนั้นแสดงความยินดีกับครูที่ย้ายมา ส่งครูที่ย้ายจากโรงเรียนแสนสุขไปสู่โรงเรียนใหม่ ร่วมเลี้ยงส่งน้องนิสิตที่มาสอนนักเรียนโรงเรียนให้ได้รับความรู้ ขอขอบใจทุกคน

 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์