โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

ศึกษาดูงานจันทบุรีและตราด

โรงเรียนแสนสุขศึกษาดูงานโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนเกาะกูดพิทยาคม จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2558

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์