โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

ศึกษาดูงานจันทบุรีและตราด

โรงเรียนแสนสุขศึกษาดูงานโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนเกาะกูดพิทยาคม จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2558