โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

สมาคมศิษย์โรงเรียนแสนสุขพบน้องชาวฟ้า-ขาว

เมื่อวันที่ ๕ พฤษาคม ๒๕๕๘ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสนสุข นายเดช ธีรสุนทรกุล และพลเรือเอกมนัส ทองเจียม พบกับนักเรียนเพื่อแนะนำผลงาน สมาคมศิษย์เก่า เล่าประสบการณ์ความสำเร็จในชีวิตราชการ การทำงานตลอดจนแนะแนวการศึกษา ทำอย่างไร จึงประสพความสำเร็จ ชาวฟ้า-ขาว ขอขอบพระคุณท่านทั้งสองที่รักและห่วงใยน้องๆๆ ลูกหลานชาวฟ้า-ขาว และในโอกาสเดียวกัน ชมรมคนไทยในฝันดร.วัฒนะ อ่อนนุช นายกชมรม มอบเครื่องกีฬาและทุนทรัพย์แก่โรงเรียนแสนสุข โรงเรียนแสนสุข ขอบพระคุณทุกท่าน