โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 
การประเมินภายในโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนแสนสุขยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายใน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ โดยมีท่านศึกษานิเทศก์จาก สพม ๑๘ ท่านผู้บริหาร มาประเมินโรงเรียนใน ๑๕ มาตรฐานการบริหารโรงเรียน พร้อมชี้แนะ แนวทาง