โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์
การประเมินภายในโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนแสนสุขยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายใน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ โดยมีท่านศึกษานิเทศก์จาก สพม ๑๘ ท่านผู้บริหาร มาประเมินโรงเรียนใน ๑๕ มาตรฐานการบริหารโรงเรียน พร้อมชี้แนะ แนวทาง
 
 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์