โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์ประชุมผู้ปกครองภาคที่เรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนแสนสุข จัดประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓ ภาคเช้า ตอนบ่ายวันเดียวกัน จัดประชุมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕, ๖ เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารโรงเรียน รับฟังปัญหา จากผู้ปกครอง เพื่อพัฒนานักเรียนของเราให้มีความก้าวหน้า ปีนี้นับเป็นโอกาสดีที่สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสนสุข โดยคุณเดช ธีรสุนทรกุล และพลเรือเอกมนัส ทองเจียม มาให้แนะแนวทางการเรียน การดำเนินนโยบายของสมาคมศิษย์เก่า เพื่อช่วยเหลือชาวฟ้า- ขาวทุกคน
 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์