โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์


 

 


เปิดธนาคารโรงเรียนแสนสุข

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนแสนสุขร่วมมือกับธนาคารออมสิน เปิดธนาคารโรงเรียนแสนสุข โดยท่านผู้มีเกียรติจากธนาคารออมสิน และโรงเรียนแสนสุข ลงนามให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในกิจกรรมของธนาคารโรงเรียน ให้ประสบความสำเร็จ นักเรียนรู้จักการออมทรัพย์ เพื่อเป็นรากฐานของชีวิตในวันหน้า
 
 

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์