โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 


 

 


เปิดธนาคารโรงเรียนแสนสุข

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนแสนสุขร่วมมือกับธนาคารออมสิน เปิดธนาคารโรงเรียนแสนสุข โดยท่านผู้มีเกียรติจากธนาคารออมสิน และโรงเรียนแสนสุข ลงนามให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในกิจกรรมของธนาคารโรงเรียน ให้ประสบความสำเร็จ นักเรียนรู้จักการออมทรัพย์ เพื่อเป็นรากฐานของชีวิตในวันหน้า