โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โรงเรียนแสนสุขจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเชิงบรูณาการสู่แนวทางการศึกษากลุ่มประเทศในเขตอาเซียน(AEC)ประจำปีการศึกษา๒๕๕๘ โดยพาคณะครูไปดูงานเขตปกครองปีนังประเทศมาเลเซีย จังหวัดกระบี่-ตรัง โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม และโรงเรียนกาจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเดิน ระหว่างวันที่ ๓-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘