โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์


 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โรงเรียนแสนสุขจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเชิงบรูณาการสู่แนวทางการศึกษากลุ่มประเทศในเขตอาเซียน(AEC)ประจำปีการศึกษา๒๕๕๘ โดยพาคณะครูไปดูงานเขตปกครองปีนังประเทศมาเลเซีย จังหวัดกระบี่-ตรัง โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม และโรงเรียนกาจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเดิน ระหว่างวันที่ ๓-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์