โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 


คณะครูไปดูงานเขตปกครองปีนังประเทศมาเลเซีย จังหวัดกระบี่-ตรัง

โรงเรียนแสนสุขจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเชิงบรูณาการสู่แนวทางการศึกษากลุ่มประเทศในเขตอาเซียน(AEC)ประจำปีการศึกษา๒๕๕๘