โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์


คณะครูไปดูงานเขตปกครองปีนังประเทศมาเลเซีย จังหวัดกระบี่-ตรัง

โรงเรียนแสนสุขจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเชิงบรูณาการสู่แนวทางการศึกษากลุ่มประเทศในเขตอาเซียน(AEC)ประจำปีการศึกษา๒๕๕๘

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์