โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

กิจกรรมกลุ่มสาระบรูณาการเศรษฐกิจพอเพียง

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นักเรียนจัดกิจกรรมตลาดนัด บรูณาการเศรษฐกิจพอเพียง ทำผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย ณ โรงอาหารโรงเรียนแสนสุข

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์