โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันพระ ๘ ค่ำและ ๑๕ ค่ำ

โรงเรียนแสนสุข กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ จัดโครงการทำบุญตักบาตรทุกวันพระ ๘ ค่ำและ ๑๕ คำ่ ซึ่งทำมาเป็นประจำทุกเ ดือน โดยนิมนต์พระสงฆ์ จากวัดบางเป้ง

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์