โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

คำสั่งโรงเรียน

ปฏิทินโรงเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานคอมพิวเตอร์


การปฏิบัติการสอนเคมีย่อส่วน เรื่อง การไทเทรตกรด- เบส

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 การทดลองเชิงการปฏิบัติการสอนเคมีย่อส่วน เรื่อง การไทเทรตกรด- เบส สนับสนุนจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยและกลุ่มบริษัทเคมีดาว ทำการสอนโดยนางสาวนันท์ณภัทร ทิพเจริญ

  <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 


  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์