โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแสนสุข

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนแสนสุข ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนการฝึกวิชาทหารดีเด่น และได้เป็นตัวแทนศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๔ เข้านำเสนอผลงานหลักสูตรภาวะผู้นำและการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>