โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 

 

กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนแสนสุข

กิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนแสนสุข ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการสู่การงานอาชีพ นักเรียนสามารถทำได้จริง และเกิดการพัฒนาต่อยอดสร้างองค์ความรู้

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 

  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์