โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 

ภาพกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือเป็นการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>