โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 

ภาพกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือเป็นการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>

 

  

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์