โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

คำสั่งโรงเรียน

ปฏิทินโรงเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานคอมพิวเตอร์

กิ่จกรรมพัฒนาผู้เรียน
เมื่อวันที่ 5มกราคม 2560 โรงเรียนแสนสุขจัดกิจกรรมอยู่ค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนแสนสุข มีกิจกรรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น เดินทางไกล พัฒนาพื้นที่เก็บขยะชายหาดบางแสน ประกอบอาหาร อื่น ๆ
<< คลิกดูรูปภาพจาก facebook/saensuk.ac.th

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์