โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 


การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.5และม.6
วันอาทิตย์ที่ ภ มิถุนายน 2560 นายสุพัฒน์ จิรัสคามิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข และฝ่ายบริหารโรงเรียน จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.5และม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจง วัตถุประสงค์การจัดการประชุม
1.เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบายและข้อระเบียบวินัยที่นักเรียนจะต้องพึงปฎิบัติในโรงเรียนจากฝ่ายบริหารโรงเรียนโดยตรง 
2.เพื่อได้พบครูที่ปรึกษานักเรียน และหารือในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับนักเรียน เช่น แจ้งผลการเรียน ความประพฤตินักเรียน และระเบียบวินัยที่นักเรียนควรพึงปฎิบัติ ตลอดจนข่าวสารจากทางโรงเรียนในเรื่องต่างๆ

<< คลิกดูรูปภาพจาก facebook งานโสตและสารสนเทศ โรงเรียนแสนสุข