โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานเปิดโครงการจัดฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น (หลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานศึกษา และชุนชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข โดย งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการระงับเหตุอัคคีภัยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแสนสุข