โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานเปิดโครงการจัดฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น (หลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานศึกษา และชุนชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข โดย งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการระงับเหตุอัคคีภัยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแสนสุข 

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์