โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


กิจกรรมการประกวดดนตรีและนาฏศิลป์ โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทักษะชีวิต