โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) โรงเรียนแสนสุข

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์