โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) โรงเรียนแสนสุข