โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

18 ก.ค.60 นักเรียนโรงเรียนแสนสุขระดับชั้น ม.5/4 สาขาหลักสูตรทวิศึกษา เทียบเท่า ป.ว.ช.2 เรียนรู้ในสาขาแผนกวิชายานยนต์ และแผนกคหกรรม ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี พร้อมกับเรียนหลักสูตรสามัญคู่ขนานจนจบระดับชั้น ม.6
#เครื่องยนต์เบา
#ประดิษฐ์ดอกไม้สร้างสรรค์
#ฝึกเรียนรู้ ฝึกอาชีพ