โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 

โรงเรียนแสนสุขจัดกิจกรรมอบรมนักเรียน ในโครงการ "ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีน" ณ หอประชุมโรงเรียนและห้องโพทะเล
#เลือดฟ้าขาว
#เรารักแสนสุข