โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 

โรงเรียนแสนสุขจัดกิจกรรมอบรมนักเรียน ในโครงการ "ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทักษะชีวิตเพื่อนใจวัยทีน" ณ หอประชุมโรงเรียนและห้องโพทะเล
#เลือดฟ้าขาว
#เรารักแสนสุข

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์