โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 

แสนสุขร่วมจัดนิทรรศการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ สู่ความทัดเทียมกับอาเซียนและสอดรับกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล ชลบุรี 21 - 22 กรกฎาคม 2560