โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

คำสั่งโรงเรียน

ปฏิทินโรงเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานคอมพิวเตอร์

 

แสนสุขร่วมจัดนิทรรศการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ สู่ความทัดเทียมกับอาเซียนและสอดรับกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล ชลบุรี 21 - 22 กรกฎาคม 2560

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์