โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทยในสถานศึกษา โดยมีครูต่างชาติ เป็นพรีเซนเตอร์ในการไหว้ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ การไหว้พระ,การไหว้ผู้อาวุโส และการไหว้บุคคลทั่วไป