โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทยในสถานศึกษา โดยมีครูต่างชาติ เป็นพรีเซนเตอร์ในการไหว้ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ การไหว้พระ,การไหว้ผู้อาวุโส และการไหว้บุคคลทั่วไป

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์