โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

รองผู้อำนวยการณัฏฐกานต์ โกจันทึก ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมขยายผลการใช้นวัตกรรมผู้สอน เสริมสร้างภูมิปัญญาผู้เรียน เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์