โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
รองผู้อำนวยการณัฏฐกานต์ โกจันทึก ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมขยายผลการใช้นวัตกรรมผู้สอน เสริมสร้างภูมิปัญญาผู้เรียน เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2560