โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 
โครงการพลังงานสัญจร โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับความรู้ในด้านต่างๆของปิโตรเลียม เช่น กำเนิดปิโตรเลียม ก๊าชธรรมชาติ พลังงานน้ำมัน ปิโตรเคมี พลังงานทดแทน และอื่นๆอีกมากมาย โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์