โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตโดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์