โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตโดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม