โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

 
 โรงเรียนแสนสุขร่วมงานมหกรรมการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดชลบุรี  11 - 12 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา