โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

งานคอมพิวเตอร์

 
 งานแนะแนวได้นำนักเรียนโรงเรียนแสนสุขเข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ที่มีความประพฤติดี เรียนดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยสมาคมคนของแผ่นดินร่วมกับ กลุ่มสถานศึกษาเครือไทย-เทค ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจ ชลบุรี เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2560

ผู้บริหารโรงเรียน

 

นายสุพัฒน์  จิรัสคามิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนแสนสุข

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเงินและสินทรัพย์