โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

รายการหลัก

 

หน่วยงานหลัก 

 
คุณสติล คุณปลื้ม ประธานคณะกรรมสถานศึกษาโรงเรียนแสนสุขมอบของขวัญแก่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้
-ดร.ภราดร มีรักษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
-คุณครูพิมพ์ลภัส ศิลป์เชิดชู ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
-คุณครูสุกัญญา แย้มกสิกร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
-คุณครูวนิดา กำมเลศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
-คุณครูจันทร์ทิพย์ อังกูรอัศรา ครูกิจกรรมแนะแนว

ลิ้งค์น่าสนใจ