โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++
 
มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับโรงเรียนแสนสุข ซักซ้อมความเข้าใจคณะกรรมการคุมสอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560