โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

ยินดีต้อนรับนิสิตสาขาการสอ
นคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าสังเกตการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ทางท่าน ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจินต์ จรูญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข ได้ให้โอวาท แก่นิสิต

 <<คลิกดูรูปที่นี่>>