โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

 

ว่าที่ร้อยเอก ดร.อาจินต์ จรูญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนสุข ได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาท แก่นักเรียน ในโครงการ Safe Sex Safe Life ซึ่งจัดโดย นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาการบริหารท้องถิ่น มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมาให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 5/1 เกียวกับเรื่องเพศศึกษา

<<คลิกดูรูปที่นี่>>