โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(Science Week 2021)ประจำปีการศึกษา 2564 
ระหว่างวันที่ 16 - 27 สิงหาคม 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี