โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++


ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดระยอง

วันที่ 7 มกราคม 2557 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระ ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง โรงเรียนสามัคคีวิทยา โรงเรียนนิคมวิทยา ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาพัฒนา โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข