โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

การอบรมนักเรียนแกนนำโครงการปลอดบุหรี่

โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้จัดการอบรมนักเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ปลอดบุหรี่ ขึ้น ในวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องพรหมจริยาธิมุตต์ โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดนักเรียนแกนนำ และปลูกจิตสำนึกร่วมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยเชิญวิทยากรจากสาธารณสุขร่วมกับคณะครูที่จัดการอบรม ให้ความรู้และพิษภัยของบุหรี่ ยาเสพติดอื่น ๆ มีกิจกรรมหลายอย่าง และในวันนี้ยุวกาชาดโรงเรียนชลกันยานุกูลร่วมบำเพ็ญประโยชน์วัดบางเป้ง

   <<<คลิกดูภาพที่นี่>>>