โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

การติว0-net นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระจัดกิจกรรมติว0-net ให้กับเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ ในช่วงที่โรงเรียนเป็นสถานที่พักนักกีฬา อบจ. ไม่ได้ทำการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรมระหว่างปิดเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

   <<<คลิกดูภาพที่นี่>>>