โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

๑๐๘ อาชีพที่สารพัดช่าง

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี กับ ๑๐๘ อาชีพที่สารพัดช่าง

   <<<คลิกดูภาพที่นี่>>>