โรงเรียนแสนสุข ยินดีต้อนรับ <<<ปญฺญฺา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน>>> +++

 

การเลือกตั้งประธานนักเรียน

โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ในวันที่ ๒๔ กมุภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ เวลา ๑๐.๓๐ ในการเลือกตั้งครั้งฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับคณะกรรมการ การลือกตั้งจังหวัดชลบุรี ได้นำเครื่องลงคะแนนเสียงแบบอัตโนมัติมาใช้ ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ โปร่งใส รวดเร็ว โดยให้นักเรียนออกเสียง เลือกผู้สมัครจำนวน ๖ เบอร์ โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข ขอขอบคณะกรรมการ การเลือกตั้งจังหวัดชลบุรีที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมประชาธิปไตย
 

   <<<คลิกดูภาพที่นี่>>>